รางวัลและผลงาน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ
ที่มีผลงานติดอันดับ World’s Top 2% Scientists ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์-อ้างอิงสูงที่สุดในโลก ประเภท Career-long data
(คิดผลงานตั้งแต่อดีตจนถึงปี ค.ศ. 2022)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์
ที่มีผลงานติดอันดับ World’s Top 2% Scientists ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์-อ้างอิงสูงที่สุดในโลก ประเภท Single recent year data
(คิดเฉพาะผลงานปี ค.ศ. 2022)
Reference
Ioannidis, John P.A. (2023), “October 2023 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators"”, Elsevier Data Repository, V6
WEB LINK
Copyright © 2015 Faculty of Engineering, Thammasat University. All right reserved.