ข่าวการศึกษา
แจ้งห้องบรรยายโท-เอก(วย.)ภาค 1/2566
เปิดภาคการศึกษา วันที่ 15 สค.66
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ปริญญาโท(วย.) ปีการศึกษา 2566
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วันที่ 14 กรกฎาคม 2566)

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปริญญาเอก(วย.) ปีการศึกษา 2566
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วันที่ 13 กรกฎาคม 2566)

อ่านต่อ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อปริญญาโท(วย.) และปริญญาเอก(วย.)ประจำปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 3 กรกฎาคม 2566
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รับจำนวน 30 คน)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รับจำนวน 10 คน)

อ่านต่อ
ตารางสอนปริญญาโท ปริญญาเอก(วย.) ปฏิทินการศึกษาปี 2-2565 ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (เปิดภาคการศึกษา 9 ม.ค. 66)
ลงทะเบียนรายวิชา (27-29 ธ.ค.55), ลงทะเบียนล่าช้า, เพิ่ม-ถอน (9-22 ม.ค.66)
ลาพักการศึกษา,รักษาสถานภาพ ส่งภาควิชาฯ ภายใน (31 ม.ค. 66)

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก(วย.) และปริญญาโท(วย.) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปริญญาเอก(วย.) และ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาค 2/2565
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วันที่ 17 พ.ย. 65)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วันที่ 18 พ.ย. 65)

อ่านต่อ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อปริญญาโท(วย.) และปริญญาเอก(วย.)ประจำภาคการศกึษาที่ 2/2565
ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รับจำนวน 12 คน)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รับจำนวน 2 คน)

อ่านต่อ
ตารางสอนปริญญาโท ปริญญาเอก(วย.) ปฏิทินการศึกษาปี 2565 ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2565  เปิดภาคการศึกษา (8 ส.ค.65)
ลงทะเบียนรายวิชา (25-27 ก.ค. 65), ลงทะเบียนล่าช้า,เพิ่ม-ถอนรายวิชา (8-21 ส.ค.65)
ลาพักการศึกษา,รักษาสถานภาพ ส่งภาควิชาฯ ภายใน (วันที่ 30 ส.ค.65)

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอก (วย.) ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565)

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนแลสอบสัมภาษณ์ปริญญาโท(วย.) ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยะา
(สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565)

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปริญญาเอก(วย.) ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 กรกฎาคม 2565)

อ่านต่อ
รับสมัครบุคคลทั้วไปเข้าศึกษาต่อปริญญาโท (วย.) และปริญญาเอก(วย.)ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาณ์ปริญญาโท (วย.) ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรวิศวกรรมศาสมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(สอบวันที่ 19 พ.ย. 64)

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปริญญาเอก (วย.) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(สอบวันที่ 18 พ.ย.64)

อ่านต่อ
รับสมัครบุคคลทั้วไปเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก(วย.)ภาคการศึกษาที่ 2/2564
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)
(วันที่ 24 ก.ย.-1 พ.ย.2564)

อ่านต่อ
รับสมัครบุคคลทั้วไปเข้าศึกษาต่อปริญญาโท (วย.)ภาคการศึกษาที่ 2/2564
หลักสูตรวิศวกรรมศาสมหาบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา) 
(วันที่ 24ก.ย.-1พ.ย.2564)

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท (วย.) ประจำปีการศึกษา 2564
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาณ์ปริญญาโท (วย.) ประจำปีการศึกษา 2564
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(สอบวันที่ 16 ก.ค. 64)

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปริญญาเอก (วย.) ประจำปีการศึกษา 2564
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(สอบวันที่ 15 ก.ค. 64)

อ่านต่อ
ตรวจสอบ Code เพื่อใช้เข้าสู่ห้องเรียนของ MS Team
นักศึกษาที่ได้จดทะเบียนรายวิชาที่อยู่ในภาควิชาวิศวกรรมโยธาสามารถตรวจสอบ Code เพื่อใช้เข้าสู่ห้องเรียนของ MS Team ได้จากลิ้งด้านล่างนี้
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QKxgVqoAmCHwvLyweLG1-vO-HVk-iAXz4PTL67jc5AM/edit?usp=sharing

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท(วย.) 2/2563
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก(วย.) 2/2563
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปริญญาโท (วย.) ภาคการศึกษาที่ 2/2563
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
รับสมัครทุนสนันสนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ รอบที่ 1 (พย.63-มค.64)
(สำหรับนักศึกษาที่สนใจ ส่งแบบเสนอโครงการฯ ภายในวันที่ 15 ธค.63)
อ่านต่อ
นักศึกษาใหม่ รหัส 63 โท-เอก (วย.)
*** เลขทะเบียนนักศึกษา***(เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ค่ะ)
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท(วย.)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษาที่ 2563
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก(วย.)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านต่อ
การรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
การรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรักษาสถานภาพ
(ส่งภาควิชาภายในวันที่ 5 กพ.63)
อ่านต่อ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก(วย.)
จดทะเบียนเรียน 1/2562 (ชำระค่าประกันอุบัติเหตุ) ติดต่อรับบัตรประกันฯ ได้ที่ภาควิชาฯ
อ่านต่อ
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (15 ต.ค - 28 พ.ย. 62)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (15 ต.ค - 28 พ.ย. 62)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ตารางสอนปริญญาโท 1/2562 (พร้อมห้องบรรยาย)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรักษาสถานภาพ
(ส่งที่ภาควิชาภายในวันที่ 6 กันยายน 2562)
อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรักษาสถานภาพ
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ภายในวันที่ 8 กพ. 62)
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท(วย.)2/2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก(วย.)2/2561
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก (วย.)2/2561
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท(วย.)2/2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อปริญญาโท 2/2561(16ตค.-30พย.61)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก 2/2561(16ตค.-30พย.61)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก
ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 (วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561)
อ่านต่อ
ตารางสอนปริญญาโท 1/2561 *แจ้งห้องบรรยาย* ฉบับแก้ไข
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรมโยธา
อ่านต่อ
ตารางสอนปริญญาเอก 1/2561
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท(วย.)2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก (วย.)2561
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
รับสม้ครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท(วิศวกรรมโยธา) 1/2561(2 เม.ย.-13 มิ.ย.61)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

อ่านต่อ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก 2/2560(17ตค.-30พย.60)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อปริญญาโท 2/2560(17ตค.-30พย.60)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
นักศึกษาโท และเอก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รหัส 60 ที่ยังไม่ส่งแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่ ธนาคารกรุงไทย
ส่งที่ภาควิชาฯ  ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560


อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2560(รอบ2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรักษาสถานภาพ
แบบฟอร์ม มี 2 หน้า  ขอให้นักศึกษา Print แบบหน้า-หลัง นะคะ
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท(วย.)2560..รอบ2..
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก(วย.)2560
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท(วย.)2560
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท(วย.)2560
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วันที่ 9 มิถุนายน 2560

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก (วย.)2560
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิชาวิศวกรรมโยธา)
วันที่ 8 มิถุนายน 2560

อ่านต่อ
รับสมัครทุนการศึกษาระดับบะัณฑิต สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2560
ปริญญาโท  และ ปริญญาเอก  ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

ใบสมัครขอได้ที่ภาควิชาฯ  วศ.415

อ่านต่อ
ประการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

(3 เม.ย.- 30 พ.ค. 2560)


อ่านต่อ
ประการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ประจำปีการศึกษา 2560 (3 เม.ย. - 30 พ.ค. 2560)

 


อ่านต่อ
รักษาสถานภาพ บว.2
นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2559

จะต้องรักษาสถานภาพ ส่งภาควิชาฯ ภายใน 15 กพ. 60

อ่านต่อ
รับสม้ครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อ ปริญญาเอก(วิศวกรรมโยธา)
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)
อ่านต่อ
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนเต็มจำนวน ปริญญาโท และปริญญาเอก  (ภายในวันที่ 21 กันยายน 2559)
อ่านต่อ
รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2559
(ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2559) แบบฟอร์มใบสมัคร http://research.tu.ac.th
อ่านต่อ
รับสมัครทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559

(ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2559)

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://research.tu.ac.th


อ่านต่อ
ขยายเวลา การรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิต

สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ประจำปีการศึกษา 2559 (ภายใน 23 กันยายน 2559)


อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท(วิศวกรรมโยธา)_รอบ2

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้มารายงานตัว และปฐมนิเทศน์

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 (กำหนดการตามหัวข้อปฐมนิเทศน์)

เลขทะเบียนนักศึกษา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


อ่านต่อ
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท และปริญญาเอก
ประจำปีการศึกษา 2559 (วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559)
อ่านต่อ
ตารางสอนปริญญาโท (แบบมีห้องบรรยาย) กำหนดการจดทะเบียน 1/2559 ปริญญาโทและปริญญาเอก

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน ตามรหัสนักศึกษาที่เข้าในแต่ละปี


อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาค 2/2558
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาค 2/2558
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปริญญาเอก (วย.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
อ่านต่อ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
จําหน่ายใบสมัครและรับสมัคร    วันที่ 15ตุลาคม –30พฤศจิกายน2558(รับจํานวน 8คน)
ปริญญาเอกหมวดวิชาที่เปิด ดังนี้
-วิศวกรรมโครงสร้าง                              -วิศวกรรมขนส่งและสารสนเทศ
-วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ     -วิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีสิ่งแวดล้อม
-วิศวกรรมแหล่งน้ํา                                -วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ
WEB LINK
Copyright © 2015 Faculty of Engineering, Thammasat University. All right reserved.