ข่าวทั่วไป
งานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประกาศรับสมัครนักศึกษา ป.เอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่  1/2558 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ปริญญาเอก หมวดวิชาที่เปิด มีดังนี้
  • หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
  • หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี
  • หมวดวิชาวิศวกรรมการทางและการขนส่ง
  • หมวดวิชาวิศวกรรชลศาสตร์
  • หมวดวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • หมวดวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ   
การสมัคร
  1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ห้อง วศ.415 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
  2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัคร และ "ธนานัติ" ค่าสมัครสอบ 350 บาท (ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2558) โดยสั่งจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ "ธรรมศาสตร์รังสิต" ในนาม "ผอ.บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา" ได้ที่ โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
WEB LINK
Copyright © 2015 Faculty of Engineering, Thammasat University. All right reserved.