ข่าวการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาค 2/2558

*หมายเหตุ*
สำหรับผู้ที่มีรายชื่อ ให้มาเซ็นชื่อรายงานตัวที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ณ ห้อง วศ. 415

พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 10,000 บาท (ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวามคม 2558 - 5 มกราคม 2559)

โดย โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ."

เลขที่ 475-0-28547-1 พร้อมนำหลักฐานมายื่นวันรายงานตัว
WEB LINK
Copyright © 2015 Faculty of Engineering, Thammasat University. All right reserved.