ข่าวการศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558
สำหรับผู้มีรายชื่อดังกล่าวให้มารายงานตัวได้ ตั้งแต่วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558

พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2558  จำนวน 10,000 บาท
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558PDF File
WEB LINK
Copyright © 2015 Faculty of Engineering, Thammasat University. All right reserved.