ข่าวทั่วไป
นักศึกษาโท และเอก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นักศึกษาใหม่ รหัส 60  นักศึกษาท่านใดยังไม่ได้ส่งแบบฟอร์มทำใหม่นักศึกษาใหม่
ของธนาคารกรุงไท  ให้รีบดำเนินการและนำมาส่งภาควิชา ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิต

สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559


เปิดรับวิทยานิพนธ์เพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำวิทยานิพนธ์
งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๐ (10th International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology: i-CREATe 2016)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการ Call for Paper and Poster ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๐ (10th International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology: i-CREATe 2016) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เชิญชมงาน Convention on Rehabilitation Engineering & AssistiveTechnology 2016 (i-CREATe 2016)
ขอเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และชมนวัตกรรมใหม่ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ
“มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2015 Save The World Expo”
ในปี 2558 หรือ 2015 “ทีวีรักษ์โลก” สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ร่วมด้วย ครอบครัวข่าว 3 และรายการ ทีวี 360 องศา ตอกย้ำการประกาศพลัง “สิ่งแวดล้อม” เป็นวาระแห่งชาติ ครั้ง 3
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาจาก Institut Teknologi Bandung (OE ITB) หลักสูตรวิศวกรรมมหาสมุทร
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นำโดย รองศาสตาจารย์ ดร.ชวลิต  ชาลีรักษ์ตระกูล และรองศาสตราจารย์ ดร.นคร ภู่วโรดม
ผลงานวิจัย “ซีเมนต์โปร่งแสง”
อย่าลืมติดตามชมและให้กำลังใจกับผลงานวิจัย “ซีเมนต์โปร่งแสง”โดย รศ.ดร.บุรฉัตร  ฉัตรวีระ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ โดยผลงานวิจัย “ซีเมนต์โปร่งแสง” ได้เข้ารอบสุดท้ายไปชิงเงินรางวัล 1,000,000 บาท ในรายการ“The Master of Innovation (สุดยอดนวัตกรรม)”
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดโครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม เพื่อผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์
งานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประกาศรับสมัครนักศึกษา ป.เอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่  1/2558 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
งานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประกาศรับสมัครนักศึกษา ป.โท ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
WEB LINK
Copyright © 2015 Faculty of Engineering, Thammasat University. All right reserved.